2104118300 & 2105201300
Χρέωση Κλήσεως: +1€ (ισχύει και για το app TAXI 18300) & Χρέωση Ραντεβού +3€

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

 

Η παρούσα πολιτική χρήσης και προστασίας υιοθετείται από τον συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΑΞΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΘΗΝΩΝ – ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ Σ.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών, αριθ. 8, με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 044574607000  (εφεξής τo «ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ»).

Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 679/2016/ΕΕ και του Ν. 4624/2019  για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την σχετική εθνική νομοθεσία οργανώνει και αναβαθμίζει την πολιτική της για την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται.

Για τους σκοπούς του παρόντος ως Συναλλασσόμενοι νοούνται τα φυσικά πρόσωπα τα οποία καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ ή/και που εισέρχονται ως επισκέπτες στον ιστότοπο «https://18300.gr» ή αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infotaxi@18300.gr.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας
  • Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συναλλασσόμενου με αυτόν κοινού, και ιδίως:
   • των επισκεπτών του ιστοτόπου «https://18300.gr» (εφεξής ο «Ιστότοπος»), του οποίου είναι διαχειριστής,
   • των συναλλασσόμενων, οι οποίοι καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ.
  • Η επικοινωνία με το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ μπορεί να επιτευχθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο +30 2104118300 ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infotaxi@18300.gr.
 2. Κατηγορίες, σκοπός kai και νομικές βάσεις επεξεργασίας
  • Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον ιστότοπο:
   • To ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών απευθείας από τους ίδιους, μέσω των καταχωρίσεων που πραγματοποιείουν στον παραπάνω ιστότοπο. «https://18300.gr», σε καμία περίπτωση, δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που δεν έχουν παρασχεθεί με την συγκατάθεσή των επισκεπτών/ χρηστών.
   • To ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ συλλέγει τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συναλλασσόμενων μέσω του ισοτόπου:
    • Δεδομένα που προκύπτουν από την χρήση της ιστοσελιδας, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: ο ιστότοπος προσωρινά αποθηκεύει το domain name ή τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, τον ζητηθέντα φάκελο από τον πελάτη (όνομα φακέλου και το URL), το http response code, και την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφτήκατε τη δική μας.
    • To ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που οι Συναλλασσόμενων επιλέγουν να γνωστοποιήσουν όταν συμπληρώνουν τα αντίστοιχα χωρία, στην φόρμα κράτησης διαδρομής ή στην φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο.
    • Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλη κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που οι Συναλλασσόμενοι του ιστοτόπου επιλέγουν να γνωστοποιήσουν, όταν αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infotaxi@18300.gr.
    • κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που επιλέγουν οι Συναλλασσόμενοι να καταχωρήσουν στον ιστοτόπο με σκοπό την εξυπηρέτηση τους από τo ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ.
   • To ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ επεξεργάζεται τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών επεξεργασίας, βασιζόμενη στις κάτωθι νομικές βάσεις επεξεργασίας:
    • To ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ επεξεργάζεται τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον ιστότοπο, αποκλειστικά για σκοπούς ασφάλειας των δεδομένων, και ειδικότερα, για την προστασία της Ιστοσελίδας μας έναντι επιθέσεων.
    • Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ επεξεργάζεται τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούν οι Συναλλασσόμενοι στην φόρμα κράτησης, που λειτουργεί στον ιστότοπο, προκειμένου να προγραμματιστεί η επιλεγμένη διαδρομή και να εκτελεστή αυτή από οδηγό του. Η νομική βάση της παραπάνω επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι ο πελάτης του ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ.
    • To ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ επεξεργάζεται τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούν οι Συναλλασσόμενοι, όταν αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infotaxi@18300.gr ή στην φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου, προκειμένου να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν θέσει με τα μηνύματά τους οι Συναλλασσόμενοι και να παράσχει το σχετικό πληροφοριακό υλικό. Η νομική βάση για την παραπάνω επεξεργασία είναι η συναίνεση των Συναλλασσόμενων, η οποία παρέχεται μέσω της εκ μέρους τους αποστολής μηνύματος στις διευθύνσεις που το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση αναγκών επικοινωνίας με τους Συναλλασσόμενους του ιστοτόπου.
   • Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το τηλεφωνικό κέντρο:
    • Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των Συναλλασσόμενων, μέσω των στοιχειών που παρέχουν αυτή κατά την κλήση, σε καμία περίπτωση, δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που δεν έχουν παρασχεθεί με την συγκατάθεσή των πελατών.
    • Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ συλλέγει τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συναλλασσόμενων που πραγματοποιούν την κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο:
     • Καταγραφή των φωνητικών κλήσεων τo ονοματεπώνυμο τον αριθμό τηλεφώνου, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που οι Συναλλασσόμενοι επιλέγουν να γνωστοποιήσουν κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας για τον προγραμματισμό του ραντεβού.
     • κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που επιλέγουν οι ίδιοι να καταχωρήσουν γνωστοποιήσουν με σκοπό την εξυπηρέτηση τους από το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ.
    • Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ επεξεργάζεται τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών επεξεργασίας, βασιζόμενη στις κάτωθι νομικές βάσεις επεξεργασίας:
     • Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ επεξεργάζεται τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γνωστοποιήσουν οι Συναλλασσόμενοι κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας για τον προγραμματισμό του ραντεβού, προκειμένου να να προγραμματιστεί η επιλεγμένη διαδρομή και να εκτελεστή αυτή από οδηγό του. Η νομική βάση της παραπάνω επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι ο πελάτης του ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ.
     • Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ επεξεργάζεται τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γνωστοποιήσουν οι Συναλλασσόμενοι κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας για τον προγραμματισμό του ραντεβού, προκειμένου να προγραμματιστεί η επιλεγμένη διαδρομή και να εκτελεστή αυτή από οδηγό του. Η νομική βάση της παραπάνω επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι ο πελάτης του ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ.
 1. Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών στους παρακάτω αποδέκτες:

 • Τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά), με τα οποία το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ συνδέεται συμβατικώς. Εν προκειμένω, το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ κοινοποιεί στους συμβαλλομένους της μόνο εκείνες τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των πελατών που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του αντικειμένου των μεταξύ τους συμβάσεων. Επιπλέον,  το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ αναλαμβάνει να δεσμεύσει τα τρίτα πρόσωπα ως προς την εκ μέρους τους νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους γνωστοποιεί, μέσω της προσθήκης σχετικού όρου στις μεταξύ τους συμβάσεις ή την υπογραφή σχετικού παραρτήματος της κύριας σύμβασης.
 • Δικαστικές ή Διοικητικές Αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ με δικαστική ή διοικητική απόφαση ή απόφαση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.
 • Τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) προς τα οποία το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ  υποχρεούται να γνωστοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου βάσει διάταξης νόμου, κανονιστικής ή ατομική διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή απόφασης διοικητικού οργάνου ή Αρχής.
 1. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα

Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ  δεν διαβιβάζει και δεν έχει την πρόθεση να διαδιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

 1. Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών διατηρούνται από το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της εκάστοτε επεξεργασίας.
  • Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ δύναται να διατηρήσει τα δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ελάχιστο δυνατό, μόνο στις περιπτώσεις που η εν λόγω διατήρηση επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή δικαστική ή διοικητική απόφαση.
 2. Μέτρα και Εγγυήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων
  • Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, ενώ το σύνολο των μελών του προσωπικού του δεσμεύεται βάσει εμπιστευτικού εχεμύθειας να διασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ λαμβάνει κατάλληλα και πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.
  • Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ δεν γνωστοποιεί μεταβιβάζει τα στοιχεία σας σε τρίτα πρόσωπα παρά μόνο στο πλαίσιο των συμβατικών του σχέσεων με τους συνεργάτες του και για την εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών. Επίσης, το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ φροντίζει, ώστε όλοι οι συνεργάτες, οι οποίοι λαμβάνουν γνώσει προσωπικά δεδομένα, να συμμορφώνονται με την σχετική με την προστασία των δεδομένων νομοθεσία και να λαμβάνουν, με τη σειρά τους, όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας.
  • Κατ’ εξαίρεση στα ανωτέρω, το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται εκ του νόμου ή για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του.
 3. Δικαιώματα
  • Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ αναλαμβάνει να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχουν ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και η εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά, στους Συναλλασσόμενους ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι Συναλλασσόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν:
   • Την ανάκληση της συγκατάθεσης που έχουν παράσχει ως προς συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω, οι Συναλλασσόμενοι δικαιούνται να ανακαλέσουν, οποτεδήποτε, την συγκατάθεσή τους ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποίησαν στο ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 1.
   • Την λήψη πληροφοριών σχετικά με το είδος της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά.
   • Τη διόρθωση ή την επικαιροποίηση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή
   • Την πλήρη και οριστική διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τα αρχεία του ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ.
   • Τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων
   • Την λήψη αντιγράφου του συνόλου ή μέρους των προσωπικών τους δεδομένων σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από τα μηχανήματα μορφή
  • Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ αναλαμβάνει να ικανοποιήσει, δωρεάν, τα παραπάνω αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η παραπάνω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, λαμβανομένων υπ΄ όψει της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων που εκκρεμούν ενώπιόν του. Σε αυτή την περίπτωση, το  ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ   αναλαμβάνει να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την χορήγηση της παράτασης και τους λόγους της καθυστέρησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στην περίπτωση αιτήματος για την λήψη αντιγράφων των μαγνητοσκοπημένων τηλεφωνικών κλήσεων •• δικαιούται να απαιτήσει από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων την καταβολή ποσού αντίστοιχο με την δαπάνη δημιουργίας αντιγράφων.
  • Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ δύναται να αρνηθεί την ικανοποίηση αιτήματος υποκειμένου των δεδομένων, μόνο εφόσον αποδείξει, με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι δεν είναι σε θέσει να εξακριβώσει την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων ή αυτά εξακολουθούν να είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.
  • Σε περίπτωση που τα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων είναι αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ δύναται να επιβάλει την καταβολή ενός εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπ’ όψει τα διοικητικά για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ  δύναται, εναλλακτικά, να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.
  • Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων εκ μέρους Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ. Τα υποκείμενα των δεδομένων υποβάλλουν καταγγελία στην παραπάνω Αρχή, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους υποβολής που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.
 4. Επικοινωνία

Οι Συναλλασσόμενοι υποβάλλουν τα παραπάνω αιτήματα σχετικά με την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους ως υποκειμένων των δεδομένων αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση infotaxi@18300.gr.

 1. Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στον ιστότοπο, ώστε οι Συναλλασόμενοι να είναι διαρκώς ενημερωμένοι για τους όρους επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Καμία τροποποίηση της παρούσας πολιτικής δεν θα εφαρμοστεί πριν τη σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο.

 

X
hello.