(0030)2104118300 & (0030)2105201300 | Ελάχιστη χρέωση ραντεβού +2€

Έντυπο Ενημέρωσης σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Γενικά:

Ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΑΞΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΘΗΝΩΝ-ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Σ.Π.Ε., ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ» με δ.τ. «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ» με έδρα την Αθήνα (Λ. Αθηνών 8 & Χαλκιδικής), με Α.Φ.Μ. 096078591 ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής καλούμενος «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ»), στο πλαίσιο  εναρμόνισής του με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, με το παρόν έντυπο σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών του και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της σχετικής επεξεργασίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Νομιμότητα της επεξεργασίας (δηλ. γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία τους):

Το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων μας με τους πελάτες μας και προμηθευτές μας σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και για την προσήκουσα και σύννομη  εκτέλεση των παντοίων συμβάσεών μας. Σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνεται και η επεξεργασία που χρειάζεται για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, μετά από αίτηση του πελάτη, πριν τη σύναψη της σύμβασης (προσυμβατικό στάδιο),

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του  «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων που απορρέουν από τις συναλλακτικές σχέσεις μας ή από απορρέοντα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα και υποχρεώσεις  μας,

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρέωσης προς  το δημόσιο και γενικά δημόσιους Φορείς, Οργανισμούς και Υπηρεσίες, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,

(Σημειώνεται ότι στις υπό α), β) και γ) περιπτώσεις, για την επεξεργασία των δεδομένων, δεν απαιτείται συναίνεση των πελατών/υποκειμένων των δεδομένων.)

δ) έχετε συναινέσει ειδικά και ρητά και εγγράφως στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς όπως για λόγους στατιστικούς, οργανωτικούς και λειτουργικούς,  υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια εκ των ανωτέρω υπό α έως γ αναφερόμενων νομίμων βάσεων.

Στην περίπτωση αυτή, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, η σχετική δε ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση γίνεται  με έγγραφο που υποβάλλεται, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στο «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» (απευθυνόμενο προς το info@18300.gr ) και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του και εφεξής.

Επεξεργασία Δεδομένων

Η  επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών του «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή ή προσαρμογή, ανάκτηση,  αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης,  συσχέτιση ή ο συνδυασμός,  περιορισμός,  διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και συνεργατών μας που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, τόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών μας σχέσεων, όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης που το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» μπορεί να λάβει από τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα κατά την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων των ίδιων ή του «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ», που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων,

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στην παροχή συναίνεσης εκ μέρους σας (τέτοια δε συναίνεση απαιτείται λ.χ. για την αποστολή προς εσάς από το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» εντύπων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων για διαφημιστικούς – προωθητικούς και άλλους σκοπούς), έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, η σχετική δε ανάκληση δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση γίνεται με έγγραφο που υποβάλλεται, εγγράφως στο «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» ή ηλεκτρονικά στην ηλ/κή  διεύθυνση info@18300.gr, και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του και εφεξής. 

Είδος δεδομένων που επεξεργάζεται το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ», δηλ. ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και από που :

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργαζόμαστε μπορεί να έχουν περιέλθει σε γνώση μας, τόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών μας σχέσεων, όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνουμε από  τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα ή φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων των ίδιων ή του «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ». Πρόκειται δε για τα ακόλουθα δεδομένα:

 1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο πελάτη.
 2. Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου του πελάτη.
 3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Δ.Ο.Υ. & Χώρα Φορολογικής Κατοικίας
 4. Επάγγελμα
 5. Διεύθυνση Κατοικίας ή Εργασίας
 6. Στοιχεία Επικοινωνίας: Κινητό Τηλέφωνο, Τηλέφωνο Κατοικίας, Τηλέφωνο Εργασίας, Email, Διεύθυνση Αλληλογραφίας.
 7. Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών-επικοινωνίας (τηλεφωνικής, ηλεκτρονικής) κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας (δια μηνύματος στο τηλεφωνικό κέντρο, στην ιστοσελίδα, στην εφαρμογή επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας), και τηρώντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ.
 8. Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή /και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών του «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» (όπως λ.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου – IP addresses, δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα επιγραμμικά –online αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών.
 9. Στοιχεία διαδρομών-προορισμών.
 10. Στοιχεία περί της διενέργειας πράξεων πληρωμών-καταβολών περί την διάθεση υπηρεσιών, οι οποίες πληρωμές μπορούν να γίνουν είτε με μετρητά, είτε με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, είτε με μεταφορά εμβάσματος. Στις περιπτώσεις αυτές η διαβίβαση των δεδομένων προς την τράπεζα θεωρείται ότι γίνεται κατ’ εντολή του εκάστοτε υποκειμένου προς τον διαβιβάζοντα πάροχο, ο οποίος ευθύνεται για την πληρότητα και ακρίβεια αυτών.
 11. Δεδομένα εικόνας προσώπων από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των εγκαταστάσεων της έδρας του «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ».

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους αντισυμβαλλομένους μας (π.χ.  τους πελάτες μας) πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με επιμέλεια αυτών, άμεσα σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο από το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» για τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων ή για τη συμμόρφωσή μας με τις απορρέουσες από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεις μας.

Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών μας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, ούτε γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση του πελάτη ή δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή του πελάτη ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

Δεδομένα ανηλίκων:

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε ανήλικους εκτελείται με την αυστηρή προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και αντισυμβαλλομένων μας γενικά  είναι:

α) η προσήκουσα εκτέλεση των συμβάσεων μεταφορικού έργου και η εξυπηρέτηση των αναγκών οργάνωσης και λειτουργίας μας και των υποχρεώσεών μας προς το Δημόσιο, Οργανισμούς,Τράπεζες και παρόχους αγαθών, μέσων και υπηρεσιών,

β) η εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων του «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» με τους πελάτες μας, στους οποίους παρέχουμε τις υπηρεσίες μεταφορικού έργου,

γ)η καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών, αιτήσεων και αιτημάτων των πελατών μας  προς το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» που δίδονται εγγράφως, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, ή με τη χρήση εφαρμογών από κινητό τηλέφωνο ή tablet ή PC στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μεταφορικού έργου,

δ) η στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μεταφορικού έργου εκπλήρωση των απορρεουσών από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων του «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ», καθώς και η συμμόρφωσή μας με αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών, διοικητικών, δημόσιων και δικαστικών/εισαγγελικών Αρχών και Υπηρεσιών,

ε) η ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ»  αιτημάτων μελών, συνεργατών και πελατών μας ή η εξέταση παραπόνων πελατών μας και

στ) η λήψη από τους πελάτες μας έντυπων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων  από το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» για την ενημέρωσή σας για προνομιακά προγράμματα, προγράμματα επιβράβευσης χρήσης, διαφημιστικούς / προωθητικούς λόγους, καθώς και η λήψη από τους πελάτες μας ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση/αξιολόγηση της ποιότητας-επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς με σκοπό τη βελτίωσή τους.

Φύλαξη και χρόνος διακράτησης:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από εμάς σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών (5) ετών από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ του «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» και του πελάτη μας, δηλ. μέχρι τη συμπλήρωση της εκ του άρθρου 250 Α.Κ. οριζόμενης προθεσμίας παραγραφής σχετικών αξιώσεων.

Σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων, το ανωτέρω χρονικό όριο δεν ισχύει, οπότε και ο προβλεπόμενος χρόνος τήρησης των δεδομένων παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων:

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας μπορεί να είναι:

 1. i) οι υπάλληλοι του «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» στους οποίους έχουμε αναθέσει καθήκοντα για την εκτέλεση των καταρτισθεισών συμβάσεων μεταφορικού έργου (όπως π.χ. οι τηλεφωνήτριες του τηλεφωνικού κέντρου ή  οι χειριστές των ηλεκτρονικών συστημάτων ή εφαρμογών που δέχονται και προωθούν τις κλήσεις για την εκτέλεση των αιτούμενων διαδρομών μεταφορικού έργου), καθώς και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση αιτημάτων/παραπόνων πελατών μας, η παρακολούθηση, ενημέρωση και είσπραξη οφειλών από και περί την παροχή υπηρεσιών μεταφορικού έργου,
 2. ii) τα μέλη του «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ», οι οδηγοί των ΕΔΧ οχημάτων τους, οι συνεργαζόμενοι με αυτό ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί,

iii) τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά στα οποία το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ»  έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά, τη για λογαριασμό του εκτέλεση λειτουργιών της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτηση της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς σε πελάτες, καθώς και της συμμόρφωσής του με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που ορίζονται από τους σχετικά αντισυμβαλλομένους μας φορείς (επιχειρήσεις, π.χ. διάθεσης ή και υποστήριξης λογισμικών, εφαρμογών κλπ. περί την λειτουργία μας) και καλύπτονται με δηλώσεις εμπιστευτικότητας,

 1. iv) τρίτα πρόσωπα με τα οποία το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» συνεργάζεται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, με σκοπό την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μεταφορικού έργου,  όπως ενδεικτικά μπορεί να είναι οι ειδικά ωρισμένοι συνεργάτες των παρόχων προϊόντων ή/ και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτύων, εφαρμογών, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφόρμων, εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης αρχείων και δεδομένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης που δεσμεύονται με δηλώσεις εμπιστευτικότητας,
 2. v) κάθε πρόσωπο στο οποίο η διαβίβαση επιβάλλεται να διενεργηθεί, δυνάμει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ή βάσει δικαστικής απόφασης  και

vi)οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο και τη λειτουργία του «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ», καθώς και εν γένει οποιαδήποτε δημόσια, διοικητική, εποπτική, δικαστική, εισαγγελική ή άλλη Αρχή και/ή Υπηρεσία, κατά την άσκηση των νόμιμων καθηκόντων της.

Το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» γνωρίζει στο κοινό, πελάτες, μέλη, υπαλλήλους, συνεργάτες του  κ.α. ότι έχει  διασφαλίσει, αφενός την δέσμευση όλων των ως άνω αποδεκτών για την εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας και αφετέρου ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό του την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας κλπ. πληρούν τις απορρέουσες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και παρέχουν διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας από αυτούς, τα δικαιώματα των υποκειμένων να είναι προστατευμένα.

Δικαιώματα των πελατών, μελών, συνεργατών και υπαλλήλων μας  ως υποκειμένων των δεδομένων:

Οι πελάτες, μέλη, συνεργάτες και υπάλληλοι μας ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων διαθέτετε τα εξής δικαιώματα:

α) δικαίωμα για ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και λήψης  πληροφοριών για αυτά, καθώς και για την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους,

β) δικαίωμα για υποβολή αιτήματος διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων που τηρούνται,

γ) δικαίωμα στη λήθη, δηλ. διαγραφής των δεδομένων, με την επιφύλαξη, ωστόσο, των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων του «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» προς διακράτησή τους για ελάχιστο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δεν συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και  υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους,

ε) δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του  «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» για διακράτηση των δεδομένων και εκπλήρωση καθήκοντός του προς το δημόσιο συμφέρον)

στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας, στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» ή τρίτο μέρος.

 Ασφάλεια:

Το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» έχει λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας (οργανωτικά και τεχνικά) για τη διασφάλιση του απορρήτου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών του  από κάθε παράνομη ή αθέμιτη επεξεργασία, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

 Πολιτική Προστασίας Δεδομένων:

Το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι διαθέσιμη, όπως εκάστοτε ισχύει, στην ιστοσελίδα του www.18300.gr. Η ανωτέρω πολιτική υπόκειται σε μονομερή τροποποίηση από το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ», κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, η επικαιροποιημένη δε έκδοσή του αναρτάται αμέσως στην παραπάνω ιστοσελίδα.

Επικοινωνία για θέματα  Προστασίας Δεδομένων:

Μπορείτε  να επικοινωνείτε για θέματα Προστασίας Δεδομένων με τον Κύριο Θεοχάρη Πασχαλίδη, ο οποίος  έχει οριστεί από το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» ως υπεύθυνος  για τέτοια θέματα και  τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι : Λ. Αθηνών 8 & Χαλκιδικής –Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210 2105222817 & 2105223368, email: info@18300.gr.

Τα αιτήματα σας σχετικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας υποβάλλονται στον ως άνω Διονύσιο Κωτσόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@18300.gr ή εγγράφως στα γραφεία του στην  Αθήνα (Λ. Αθηνών 8 & Χαλκιδικής) υπόψη του.

Το «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί για εξήντα (60) ημέρες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την κρίση του «Ρ/Τ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΕ» λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει ενημέρωσή σας εντός τριάντα (30) ημερών.

Η παροχή της ως άνω υπηρεσίας είναι δωρεάν. Σε περίπτωση που τα αιτήματα πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, τότε δύναται να ζητήσει από τον πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής του, είτε να αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα ή τα αιτήματά του.

hello.